The role of contemporary social work concepts in dealing with learned helplessness of children with learning difficulties/ Uloga suvremenih koncepata socijalnog rada u suocavanju s naucenom bespomocnoscu kod djece s problemima u ucenju

Citation metadata

Date: Oct. 2012
Publisher: Sveuciliste U Zagrebu
Document Type: Article
Length: 9,179 words
Lexile Measure: 1280L

Document controls

Main content

Abstract :

Strategies for dealing with learned helplessness are a frequently discussed topic in working with children who have learning difficulties. The authors' premise is that the role of a child in a learning process and the relationship established with him/her need to be redefined. The aim of this paper is to find some answers in contemporary social work concepts based on our theoretical understanding, relating to practical experiences and research findings in the project Co-creation of Learning and Help led by the Faculty of Social Work, which was a part of a research conducted with the Faculty of Education. A qualitative analysis of the action research shows that it is crucial to establish an individual working project of help with all who can participate in co-creating help and support for a child's school success and within which children are active co-workers in all work phases in order to prevent learned helplessness. Social work also has an important role in school. A social worker, as one of the professionals in a school's counseling service, can, when using contemporary concepts of help, contribute to school success as one of the main protective factors in a person's life. Key words: school success, co-creative working relationship, action research, evaluation. Strategije suocavanja s naucenom bespomocnoscu cesta su tema u radu s djecom s poteskocama u ucenju. Autorica polazi od stajalista da treba redefi nirati ulogu djeteta u procesu ucenja kao i vezu koja se s djetetom uspostavlja. Cilj rada je pronaci odgovore u suvremenim konceptima socijalnog rada temeljenim na nasim teorijskim stajalistima, a u vezi s prakticnim iskustvima i rezultatima istrazivanjima u projektu Sustvaranje ucenja i pomoci u skoli koji je vodio Fakultet za socijalni rad, a dio je istrazivanja provedenog s Pedagoskim fakultetom. Kvalitativna analiza akcijskog istrazivanja pokazuje da je kljucno utvrditi individualni radni projekt pomoci sa svima koji mogu sudjelovati u sustvaranju pomoci i potpore skolskom uspjehu djeteta i u okviru kojeg su djeca aktivni sudionici u svim fazama kako bi se sprijecila naucena bespomocnost. Socijalni rad takoder ima vaznu ulogu u skoli. Socijalni radnik, kao jedan od clanova strucnog tima u skoli, moze primjenom modernih koncepata pomoci pridonijeti skolskom uspjehu kao jednom od glavnih zastitnih cimbenika u zivotu osobe. Kljucne rijeci: skolski uspjeh, suradni odnos za sustvaranje, akcijsko istrazivanje, evaluacija.

Source Citation

Source Citation   

Gale Document Number: GALE|A324205326