Impact of permitted driving speed on the design of urban street network in Latvia/ Leidziamojo vaziavimo greicio itaka miesto gatviu tinklo projektavimui Latvijoje/ Atlauta brauksanas atruma ietekme uz pilsetu ielu tikla projektesanu/ Lubatud soidukiiruse moju Lati linnateede vorgu projekteerimisele

Citation metadata

Date: Dec. 2011
Publisher: Riga Technical University
Document Type: Report
Length: 3,719 words
Lexile Measure: 1610L

Document controls

Main content

Abstract :

Today, an increasing number of necessary infrastructural measures is encountered the purpose of which is to assist in managing the traffic speed thus forming the most important part in speed management policies. This paper reviews the choice of permitted driving speed depending on the defined street category. The existing norms that define road functions and categories for the urban street network in Latvia are evaluated. This paper stresses the need to review the functional classification of the road network with specific attention paid to the importance of each road type and their influence on the drivers' choice of adequate driving speed. A practical study on the efficiency of the chosen road profile (number of lanes, median, etc.) and design parametres (width of driving lanes, longitudinal curvature radius, horizontal curvature radius, etc) in the existing street network has been performed. Keywords: road functions, road categories, permitted driving speed, road profile, design parameters. Pastaruoju metu priskaiciuojama vis daugiau keliu infrastrukturos priemoniu, kuriu idiegimo tikslas - vaziavimo greicio kontrole, kuri yra pati svarbiausia greicio valdymo strAtegijos dalis. Siame straipsnyje apzvelgtas leidzamojo vaziavimo greicio parinkimas, atsizvelgiant i gatves kategorija. Ivertintos siuo metu galiojancios normos, reglamentuojancios miesto gatviu paskirti ir ju kategorija Latvijoje. Pabrezta butinybe pakoreguoti miesto gatviu klasifikacija pagal ju paskirti, atkreipiant ypatinga demesi i kiekvieno gatves tipo svarba ir jo itaka vairuotojui pasirenkant atitinkama vaziavimo greiti. Esamame gatviu tinkle atlikti kelio profilio (eismo juostu skaicius, skiriamoji juosta, kt.) ir projektiniu parametru (eismo juostu plotis, isilgines kreives spindulys, horizontaliosios kreives spindulys, kt.) praktiniai tyrimai. Reiksminiai zodziai: kelio paskirtis, kelio kategorija, leidziamasis vaziavimo greitis, kelio profilis, projektiniai parametrai. Musdienas celu satiksme arvien biezak sastopamies ar nepieciesamibu pec tadiem infrasTrukturas pasakumiem, kuri var palidzet parraudzit satiksmes atrumu, formejot svarigako dalu atruma vadibas politika. Darba tiek apskatita atlauta brauksanas atruma izvele atkariba no pienemtas ielu kategorijas. Izverteti esosie normativie dokumenti, kuri reglamente celu funkcijas un celu kategorijas pilsetas ielu tiklam Latvija. Darba ir izcelta nepieciesamiba pec cela tikla funkcionalas klasifikacijas parskatisanas, uzsverot katra cela veida (tipa) nozimigumu ar uzdevumu autovaditajam izveleties piemerotu (adekvatu) brauksanas atrumu. Veikts praktisks petijums par izveleto normalprofilu (joslu skaits, sadalosa josla, u.c.) un projektesanas parametru (brauksanas joslu platums, garenprofila radiuss, plana radiuss, u.c.) lietderibu (efektivitati) esosaja ielu tikla pilsetas. Atslegvardi: cela funkcijas, cela kategorijas, atlautais brauksanas atrums, cela profils, projekta parametri. Tana me vajame jarjest suuremaid taristulisi meetmeid, mille eesmargiks on mojutada soidukiirust, mis moodustab kiirushaldamispoliitikast koige tahtsama osa. Kaesolevas artiklis vaadeldakse lubatud soidukiiruse soltuvust maaratud tanava kategooriast. Analuusitud on olemasolevaid norme, mis maaratlevad Lati linnteede vorgu teede funktsioonid ja kategooriad. Kaesolevas artiklis rohutatakse vajadust vaadata ule teedevorgu funktsionaalne klassifikatsioon poorates erilist tahelepanu iga teetuubi tahtsusele ning nende mojule valida juhi poolt adekvaatne soidukiirus. Teostatud on praktiline uuring valitud teeprofiili (soiduradade arv, mediaan jne) ja projekteerimispara-meetrite (soiduraja laius, horisontaal--ja vertikaalkoveriku raadius jne) mojust olemasoleval teedevorgul. Votmesonad: tee funktsioonid, tee kategooriad, lubatud soidukiirus, tee profiil, projekteerimisparameetrid.

Source Citation

Source Citation   

Gale Document Number: GALE|A286254305